O SBORU

HISTORIE

Náš hasičský sbor byl založen v roce 1894. Místní učitel Karel Žluna s panem Ignácem Kašpárkem obstarali stanovy od sboru ve Veřovicích. Po sepsání a úpravě stanov panem Karlem Žlunou a panem Ignácem Kopelcem a zařizujícím výborem p. Ignácem Kopelcem, Frant. Drozdem a Karlem Žlunou byly stanovy předloženy ke schválení. První stanovy nebyly schváleny, a to z příčiny, že nebylo udáno, kdo má opatrovati jmění spolku, kdyby se rozešel. Byly vyhotoveny druhé stanovy a tyto byly schváleny 27. 3. 1894.

Při první valné hromadě konané dne 14. května 1894 byli zvoleni: velitelem pan Karel Žluna, místovelitelem pan Ignác Kopelec, jednatelem pan František Drozd, pokladníkem pan Geutschberger, zbrojířem pan Ignác Kašpárek.

Za náčelníky byli zvoleni pan J. Veselka a pan J. Štefek. Členové výboru složili dobrovolný příspěvek ve výši 59 K. Sbor objednal stříkačku dvoukolovou, výzbroj a helmy od R. Smékaly v ceně 761 zlatých 40 krejcarů (1522,80 Kč). Stříkačka dodána dne 23. června 1894.


Fotografie sboru z roku 1908
Fotografie sboru z roku 1908


V roce 1911 byl sousední obci Lichnově konán župní sjezd a sbor se ho zúčastnil v plné zbroji jako sbor cvičící. Rok 1913 byl bohatý na požáry, sbor zasahoval čtyřikrát. Téhož roku byl zřízen při sboru dorost. Roku 1914 vypukla první světová válka. Z místního hasičského sboru odešlo do války 26 členů a 10 se již nevrátilo.

Původní "Stará hasičárna"
Původní "Stará hasičárna"


Dne 1. srpna 1920 se konal v Lichnově sjezd sborů založených v roce 1894 a dne 7. srpna 1921 zřídil sbor ženský odbor hasičský, kde se přihlásilo 18 členek. Tento vyvíjel dobrou činnost, ženy byly dobrým pomocníkem hlavně po stránce zdravotní.

V roce 1940 byl sbor vybaven první motorovou stříkačkou, která byla zakoupena z výnosu sbírky - 19.000 K.

14. května 1944 pořádal sbor oslavu 50. letého trvání sboru. Oslavy se konaly v místním hostinci. Tragédie a utrpení lidu v druhé světové válce se odrážejí i v historii našeho sboru. Jeho činnost i další vývoj byl narušen, sbor však překonal i toto těžké období.

V roce 1949 byl z prostředků sboru zakoupen starší automobil značky "Škoda". V roce 1952 bylo započato s výstavbou dnešní nové hasičské zbrojnice. Stavba byla zahájena v akci "Z" a dokončena v investiční výstavbě. Přesto je třeba vzpomenout obětavostí místních, našich členů i obyvatel Bordovic, kteří této výstavbě věnovali mnoho hodin svého volného času. V roce 1956 byla hasičská zbrojnice dokončena.


70. výročí sboru - 1964
70. výročí sboru - 1964


K částečné modernizaci požární techniky došlo v roce 1966, kde sboru byla přidělena ONV v Novém Jičíně nová motorová stříkačka PPS - 8 s přívěsem a požární vozidlo Tatra 805. V roce 1992 byl pro náš sbor zakoupen starší automobil AVIA. Sbor také vlastní motorovou stříkačku PS 12.

Dne 5. července 1997 zasáhla Moravu rozsáhlá vlna dešťů, které přešly v povodeň. Večer ve 22.00 hodin byla sirénou do povodňové pohotovosti uvedena celá jednotka. 15 členů se nepřetržitě střídalo v pohotovosti. Činnost jednotky se v době záplav zaměřila především na záchranu majetků občanů. Bylo prováděno neustálé odstraňování zátarasů v korytě potoka a čerpání vody za sklepů. Velký kus práce byl proveden při odstraňování spadlých stromů, uvolňování propustí a jednotka poskytla pomoc i při zprovoznění zatarasené železniční tratě Frenštát p. R. - Veřovice.

Od padesátých let se naše družstva aktivně zapojují do různých soutěží, jako jsou okrskové, okresní a také pohárové.

Tak např. při okrskové soutěži v roce 1958 družstvo mužů se umístilo na 1. místě. V roce 1967 při pohárové soutěži v Trojanovicích se umístilo na 1. místě, v roce 1993 se na pohárové soutěži ve Frenštátě umístili na 2. místě. V roce 1994 2. místo v okrskové soutěži v Bordovicích, v roce 1996 okrsková soutěž v Trojanovicích 2. místo, v roce 1997 v okresní soutěži v Bordovicích, kde se umístili na 1. místě, 1998 2. místo v okrskové soutěži v Trojanovicích, 1999 okrsková soutěž Bordovice 2. místo, v roce 2002 okrsek Frenštát muži 2. místo a ženy 1. místo. Také jsme na místním hřišti několikrát uspořádali i I. kolo soutěže v požárním sportu v kategorii muži.

Nesmíme zapomínat ani na mladou generaci. Již první zmínka o zřízení dorostu je v roce 1913. Od roku 1965 se výcvik mladých hasičů stává soustavným a pravidelným. V roce 1981 se kolektiv mladých hasičů poprvé zúčastnil celostátní hry "Plamen". Posláním této hry je všestrannou formou a po celý rok rozvíjet dětské znalosti a vědomosti se zaměřením na požární ochranu. Vlastní soutěžní srazy probíhají dvoukolově vždy na podzim a na jaře. V průběhu roku se plní ostatní podmínky hry, jako je pořádání různých výletů, soutěží a získávají se odznaky různých odborností.

Od roku 1990 se kolektiv každoročně schází na několikadenním táboře. Všechny akce se zaznamenávají do oddílové kroniky.


Družstvo mužů - 100 let sboru - 1994
Družstvo mužů - 100 let sboru - 1994


Během celého období práce s mládeží se dosáhlo na různých stupních soutěží mnoho dobrých výsledků. Tak např. v roce 1972 se družstvo chlapců umístilo v okresní soutěži na 1. místě. V roce 1989 v okrskové soutěži Frenštátě p. R. obsadilo družstvo mladých hasičů 1. místo, v roce 1995 družstvo mladých získalo "Pohár starosty Butovic", v roce 1996 získali v Tiché na okrskové soutěži mladí hasiči 1. místo, v roce 1998 pohárová soutěž ve Slatině 1. místo, družstvo dívek v roce 2000 ve Slatině 1. místo, v Bítově 1. místo, rok 2001 okrsková soutěž Veřovice 1. místo a dorostenky okresní soutěž v Jerlochovicích 1. místo, okrsková soutěž v Bordovicích 1. místo a okresní soutěž Mořkov 1. místo.


Zásahová jednotka - VVH 2000
Zásahová jednotka - VVH 2000


V měsíci říjnu 2002 byl také naší organizací uspořádán branný závod ( 1. část 31. ročníku okresního kola hry Plamen). V Bordovicích jsme tehdy přivítali přes 300 mladých hasičů s doprovodem. Nejen za tyto výsledky v různých soutěžích, ale i za veškerou práci s mladými hasiči musíme především poděkovat všem vedoucím, kteří se za celá léta této činnosti věnovali.

Činnost sboru se neomezovala jen na uvedené akce, ale také na rozšiřování členské základny a jejího odborného růstu. Sbor také nezůstal stranou veřejného dění. Pravidelně se zúčastňoval církevních akcí, prvomájových průvodů, různých kulturních akcí, zájezdů, plesů, brigád a oslav různých významných výročí. V posledních 15 letech jsme pořádali tradiční výlety v Dobečkovém hájku.SOUČASNOST

Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 119 členů, z toho 27 žen a 35 mladých hasičů. Zásahová jednotka sboru má 18 členů. Velitelem je bratr Libor Mrozowski. Jednotka je začleněna do kategorie JPO - V. Schůzky členů jednotky se konají každé první úterý v měsíci. Hlavní náplní schůzek je péče o hasičskou techniku a vybavení. Další oblastí náplně jsou školení členů jednotky, které probíhají ve čtvrtletním intervalu, tréninky na soutěže v požárním sportu, pomoc obyvatelům obce, především likvidací obtížného hmyzu a čištěním studní. V současnosti také probíhala malá rekonstrukce vnitřních prostor dílny, jednalo se o vymalování a obnovení nátěru na podlaze.


Požární technika našeho sboru, byla v minulosti omezená. Jednalo se o přenosnou motorovou stříkačku PPS8, která byla následně doplněna o přenosnou motorovou stříkačku PPS12. Pro účely přepravy družstva sloužil od roku 1992 Dopravní automobil značky Avia.


Poslední jízda a rozloučení s Avií
Poslední jízda a rozloučení s Avií


V současné době došlo k vyřazení starších motorových stříkaček a byly nahrazeny novou, k této obměně došlo v roce 2008. Výrobcem této přenosné motorové stříkačky je Firma Tohatsu s označením PPS16, již podle názvu je jasné, že se jedná o výkonnější stroj.

Z naší sbírky se můžeme pochlubit vlastnictvím historické motorové stříkačky, zakoupené v roce 1940.

V roce 2015 byl Generálním ředitelstvím HZS vypsán dotační titul na pořízení nových Dopravních automobilů. Naše obec vynaložila veškeré úsilí o získání této dotace. V konečném důsledku se podařilo pro naši jednotku potřebné dotace získat a koncem roku 2016 převzít nový Dopravní automobil. Zde se můžete s automobilem blíže seznámit.

V roce 2020 získal sbor od města Frýdek-Místek bezúplatným převodem cisternu Liaz CAS-25.


CAS 25 Liaz a Renault Master
CAS 25 Liaz a Renault Master
© 2004 - 2023 Sbor dobrovolných hasičů Bordovice. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!